1903.
Nо. 10 —11.
М. А. Врубелъ.—40 снимковъ съ его про


изведеній (автотипіи), стр. 143—174, и Приложенія:


Демонъ, эскизъ (хромо-литографія). Демонъ (фототипія).
Корабли (хромо-литографія).


Александръ Бену а.—Врубель,
стр. 175—182.
Н. П. Г е.—Врубель, стр. 183—187.


С т. Яр е мич ъ.—Фрески Врубеля въ Ки


рилловской церкви въ Кіевѣ, стр. 188—190.
Л. Бак с т ъ.—Заставный листъ „ Тернеръ


Тернеръ,—20 снимковъ съ его произведеній (автотипіи), стр. 191—206 и 2 приложенія (фототипіи).
P. Му meръ.—Полетъ къ Солнцу (Тернеръ), стр. 207—210.
жя - нс кій.—Философскіе разговоры: 211-224.


М. Wroubel. —40 reproductions d’après ses oeuvras (autotypies), pp. 143—174 et Hors-texte:


Le Démon (chromo-lithographie). Le Démon (phototypie).
Les Vaisseaux (chromo-lithographie).


Alexandre Benois.— Wroubel, pp, 175—


182.


N. G a y.— Wroubel, pp. 183—187,


E. Yarémitch.—Les fresques de Wroubel,
pp. 188—190.
L. Bakst.—Frontispice „Turner“.
Turne г.—20 reproduct. d’après ses oeuvres (autotypies), pp. 191—206 et 2 horstexte (phototypies).
R. Mu the r— Turner (trad. de l’allemand),
pp. 207—210.


K; Mi ns k y.—Dialogues. IX, pp. 211—224.
Лансере.